Shimoyoshida Luggage lockers

ตู้ล็อคเกอร์หยอดเหรียญ ชิโมะโยชิดะเบ็นริเท็น READ MORE

เดินจากสถานีโมะโยชิดะ 0 นาที
เป็ นตู้ล็อคเกอร์หยอดเหรียญที่ช่วยให้การเดินทางไปเจดีย์ชุเรโตะสะดวกสบายเป็ น

อย่างมาก ชิโมะโยชิดะเบน็ ริเทน็ เป็นร้านสะดวกซ้ือเปิดให้บริการตลอด 24 ชวั่ โมงแบบไร้พนกังานซ่ึงหาไดย้ากในประเทศญี่ปุ่น เมื่อออกจากช่องตรวจตวั๋แลว้จะมีตูล้อ็คเกอร์หยอดเหรียญแห่งน้ีเพียงแห่งเดียวที่สามารถฝากสัมภาระได้ อีกท้งัยงัมีเครื่องดื่ม, ไอศครีม,ขนมขบเค้ียวและอื่นๆ จ าหน่ายด้วยเช่นกัน เมื่อลงจากรถไฟหรือรถบัสแล้วให้รีบน าสัมภาระไปเก็บในตู้ล็อคเกอร์หยอดเหรียญแล้วเดินท่องเที่ยวข้ึนไปยงัเจดียช์ ุเรโตะแบบตัวปลิวและคล่องตัวกันเถอะ!

access

วิธีใช้ตู้ล็อคเกอร์หยอดเหรียญ

How to use Luggage lockers

ตู้ล็อคเกอร์หยอดเหรียญน้ีเป็นจุดฝากสัมภาระที่ช่วยให้การเดินเทา้ข้ึนไปยงัสวนสาธารณะอาราคุมะเซ็นเก็น (เจดีย์ชุเรโตะ) สะดวกสบายมากข้ึน เนื่องจากเส้นทางไปยงัเจดียช์ ุเรโตะและจุดชมวิวมีบันได้เกือบ 400ข้นั และมีจุดที่เป็นเส้นทางเดินแบบโบราณที่เดินยาก ท้งัยงัมีบนั ไดหินที่ถูกสร้างข้ึนต้งัแต่คร้ังโบราณซ่ึงบนั ไดแต่ละข้นั สูงชนัอีกดว้ยดงัน้นัขอแนะนา ให้ใชบ้ ริการตูล้อ็คเกอร์หยอดเหรียญน้ีและเพลิดเพลินกับการเดินท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย

วิธีใช้ตู้ล็อคเกอร์หยอดเหรียญ

ค่าบริการและขนาด

Price & Size

ขนาดใหญ่ H77cm×W34cm×D64cm(12ตู้)
600เยน

ขนาดกลาง H50cm×W34cm×D64cm(12ตู้)
400เยน

  • วิธีช าระเงินรับเฉพาะเงินสดเท่าน้น
  • เวลาเหิดท าการ24 ชวั่ โมง
  • เครื่องแลกเงินไม่มี
ค่าบริการและขนาด
ตู้ล็อคเกอร์หยอดเหรียญ ตู้ล็อคเกอร์หยอดเหรียญ

ค าถามที่พบบ่อย

FAQ

Q. สามารถน าสัมภาระใส่ในตู้น าออกมาแล้วใส่กลับเข้าไปใหม่อีกหลายคร้ังไดห้ รือไม่?

สามารถใส่ในตู้แล้วน ากลับออกมาไดเ้พียง1คร้ังเท่าน้น

Q. สัมภาระสามารถใส่ไว้ในตู้ได้กี่วัน?

ระยะเวลาการรับฝากสัมภาระนานที่สุด 24 ชวั่ โมง

Q. ถ้าเกินเวลาที่ก าหนดแล้วสัมภาระที่ฝากไว้จะเป็ นอย่างไร?

หลังจากเก็บรักษาไว้จนครบระยะเวลาที่ก าหนด จากน้นั สัมภาระจะถูกกา จดัทิ้ง

Q. ตอนกลางคืนสามารถน าสัมภาระออกจากตู้ได้หรือไม่?

เนื่องจากเปิ ดให้บริการตลอด 24 ชวั่ โมงดังน้นั ตอนกลางคืนก็สามารถนา สัมภาระออกจากตูไ้ด้

Q. สามารถจองล่วงหน้าได้หรือไม่?

ไม่สามารถจองล่วงหน้าได้

Q. สามารถขอฝากสัมภาระขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถใส่ตู้ล็อคเกอร์ไว้ได้หรือไม่?

เนื่องจากเป็นร้านคา้แบบไร้พนกังานดงัน้นั จึงไม่สามารถรับฝากสัมภาระได้

Q. สามารถแลกธนบัตรเงินเยนเป็ นเหรียญได้หรือไม่?

ในอนาคตอนั ใกลจ้ะมีการติดต้งัเครื่องแลกเหรียญ แต่จนถึงตอนน้นักรุณาแตกธนบัตรที่ตู้จ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

Q. สามารถใช้บัตรเครดิตหรือเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่?

ไม่สามารถใช้ได้ ดงัน้นักรุณาเตรียมเหรียญ 100 เยนเอาไว้ล่วงหน้า

Q. สามารถสอบถามว่าตู้ว่างอยู่ได้หรือไม่?

เนื่องจากเป็ นร้านค้าแบบไร้พนักงาน ดังน้ันไม่สามารถสอบถามได้แต่ในเวลาอันใกล้น้ีมีแผนจะติดต้ังกล้องถ่ายทอดสดเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่าตู้ว่างอยู่หรือไม่

Q. ท้งัที่ยังไม่ทันได้น าสัมภาระใส่ตู้เลยแต่ถูกเครื่องกินเหรียญไปแล้ว

เมื่อคุณหยอดเหรียญ หมุนกุญแจแล้วดึงกุญแจออกเหรียญจะถูกเครื่องเก็บไป ดงัน้นักรุณาตรวจสอบวิธีการใช้งานให้เพียงพอก่อนเริ่มใชง้าน

Q. เหรียญค้างในเครื่องต้องท าอย่างไร

กรุณาติดต่อlockers@uniquehotel.netและโปรดท าความเข้าใจว่าอาจมีกรณีที่ต้องใช้เวลาในการด าเนินการ

Q. หากท ากุญแจหายต้องท าอย่างไร

กรุณาติดต่อlockers@uniquehotel.netและโปรดท าความเข้าใจว่าอาจมีกรณีที่ต้องใช้เวลาในการด าเนินการ

การจ าหน่ายเครื่องดื่ม&ขนมขบค้ียว

Vending machine

นอกจากจะมีตู้จ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติส าหรับเครื่องดื่มต่างๆ แล้ว ยังมีตู้จ าหน่ายสินค้าอัตโนมัติส าหรับขนมปังขนมขบเค้ียวและไอศกรีมด้วยขอแนะน าให้ใช้บริการตู้หยอดเหรียญเพื่อเติมเสบียงเป็นของว่างและเติมน้า ให้ร่างกายเขณะเดินเที่ยวชมบริเวณโดยรอบสวนสาธารณะอาราคุระยามะเซ็นเก็น นอกจากน้ียังมีตู้จ าหน่ายกาชาปองหรือแคปซูล ทอย ซ่ึงมีท้งัของเล่นส าหรับเด็กและสินต้าต่างๆ เกี่ยวกับภูเขาฟูจิที่เหมาะส าหรับน าไปเป็ นของที่ระลึกอีกด้วย

Vending machine Vending machine

วิธีเดินทางไปยังเจดีย์ชุเรโตะ

Chureito Pagoda Guide

ร้านแห่งน้ีต้งัอยู่ในเส้นทางเดินเท้าจากสถานีชิโมะโยชิดะ รถไฟสายฟูจิคิวโคไปยังสวนสาธารณะอาราคุระยามะเซ็นเก็น กรุณาตรวจสอบวิธีเดินทางไปยังสวนสาธารณะอาราคุระยามะเซ็นเก็นอย่างละเอียด, ระยะเวลาที่ใช้, ข้อควรระวัง,ค าถามที่พบบ่อยและอื่นๆ จากหน้าเว็บไซต์แนะน าดา้นล่างน้

เว็บไซต์แนะน าเจดีย์ชุเรโตะ